اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

        گزارش‌های سیاستی

          مدیر مسئول: سید علی کشفی

nahad@scienceandpolitics.net

 

در هر جمله، گزاره از نهاد خبر می‌دهد. نهادهای حاکمیتی، مسائل حاکمیتی دارند. و در راس این مسائل، امر «سازمان‌دهی» قرار دارد. پس هر گفت‌وگوی سازنده‌ای با حاکمیت باید نظری به «سازمان‌دهی» داشته باشد. اما این گفت‌وگو باید از چه فرمی تبعیت کند؟ فرم گفت‌وگو با مردان سیاست و مدیران چه باید باشد؟ این فرم هرچه که هست، با آن‌چه که در گفتار دانشگاهی و گفت‌وگو در حوزۀ عمومی می‌بینیم، متفاوت است. «گزارش‌نهاد» تلاشی است برای تدارکِ این فرم.

 


موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)