اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه مطالعات سازمان
تاریخ تأسیس : شهریور 1397


اعضای گروه

سیدعلی کشفی
مسئول گروه

دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

مدیرمسئول و عضو شورای علمی موسسه

مدیرمسئول گزارش نهاد

مدیرعامل شرکت کیوان تیام غرب آسیا


سبحان جدیدساز

دکتری جامعه‌شناسیدرباره گروه

سازمان‌ها حیات دارند و درون خود پویا و زنده هستند. سازمان یک کل واحد هست اما بسیطی یک دست نیست. آن چیزی که ما به عنوان چیزی یکدست، سازمان می‌خوانیم درون خودش داستان‌های بسیار دارد. داستان‌هایی در پی سرنوشت. همه همت ما در سازمان‌ها صرف این سرنوشت می‌شود.


پس دیگر سازمان مجموعه‌ای از فرامین و  قوانین نیست و حتی نوعی قرارداد برای تقسیم کار تا رسیدن به هدف. بلکه نمودار پیوندی است که انسان در جستجوی معنی خویش، چند روزی درون آن خانه کرده است. گروه مطالعات سازمان در پی زبانی است برای توضیح این پیوند.


گروه مطالعات سازمان
دست‌گاهِ مشارکت
دستگاه اداری، چگونه می‌تواند مدعی سیاست باشد؟
سیدعلی کشفی   

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.


گروه مطالعات سازمان
استراتژی و مردم‌نگاری سازمانی
آينده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند
سیدعلی کشفی   

برای جلب مشارکت کامندان سازمان نیازمند یک آیندۀ گسسته هستیم و نه یک ادامۀ پیوستار اکنون. چون این ادامه در واقع آینده نیست بلکه ادامۀ همین وضع است. در واقع این ادامه نوید تغییر نمی‌دهد و بنابراین نیازی هم به ایجاد مشارکت حقیقی در کار نخواهد دید.


گروه مطالعات سازمان
روح 2030 شیوه‌ی طرح آن را ایجاب می‌کند

سیده‌زهره مشعلچی   

مناقشه بر سر سند 2030 بالا گرفته است، مناقشه‌ای که گویا برای دولت حسن روحانی حیثیتی است. حسن روحانی وعده داده است که در این مناقشه کوتاه نخواهد آمد، این از معدود نقاطی است که در آن، حسن روحانی به تمامی مسئولیت اقدام خود را می‌پذیرد. شاید همینجا باشد که بتوان رویه کلی دولت او را در برخورد با مسائل فهمید و ارزیابی کرد.


 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)