سید علی کشفی

سید علی کشفی

تحصیلات

زبان ها

ارتباط

دست‌گاهِ مشارکت

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ مطالعات سازمان

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.

از مردم‌نگاری سازمانی تا طراحی استراتژیک

۳ مرداد ۱۳۹۷ مطالعات سازمان

آینده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند.