سید علی کشفی

سید علی کشفی

مسئول برنامه پژوهشی مطالعات سازمان

معاونت راهبردی

تحصیلات

دانشجوی دکترا فرهنگ و ارتباطات ............................................................................................

زبان ها

ارتباط

دست‌گاهِ مشارکت

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ مطالعات سازمان

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.

از مردم‌نگاری سازمانی تا طراحی استراتژیک

۳ مرداد ۱۳۹۷ مطالعات سازمان

آینده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند.