دست‌گاهِ مشارکت

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.

دست‌گاهِ مشارکت

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.

از مردم‌نگاری سازمانی تا طراحی استراتژیک

۳ مرداد ۱۳۹۷

آینده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند.

روح ۲۰۳۰ شیوه‌ی طرح آن را ایجاب می‌کند

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

مناقشه بر سر سند ۲۰۳۰ بالا گرفته است، مناقشه‌ای که گویا برای دولت حسن روحانی حیثیتی است. حسن روحانی وعده داده است که در این مناقشه کوتاه نخواهد آمد، این از معدود نقاطی است که در آن، حسن روحانی به تمامی مسئولیت اقدام خود را می‌پذیرد. شاید همینجا باشد که بتوان رویه کلی دولت او را در برخورد با مسائل فهمید و ارزیابی کرد.