در مناسبت قانون و طبیعت

چگونه می‌توانیم تقویمی داشته باشیم؟

در مناسبت قانون و طبیعت

۱۰ تیر ۱۳۹۷

چگونه می‌توانیم تقویمی داشته باشیم؟

هاشمی؛ سیاستمدار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

صحنه سیاست ایران از بازیگران سیاسی پر شده است، با این همه دیگر به سختی می‌توان کسی را واجد عنوان «رجل سیاسی» دانست. مرد سیاسی آزمون‌هایی دارد، مقدم بر همه آزمون شخصیت. ما با الگوهایی از شخصیت به استقبال آزمون مرد سیاسی می‌رویم، این یادداشت شخصیت مرحوم هاشمی را به آزمون این الگوها گذاشته است. هاشمی رفسنجانی شخصیت سیاسی داشت، او سیاستمدار بود.