چرا باید کلاسیک‏‌های اقتصاد را بخوانیم؟

در غیاب امکان گفت‌‏وگو، هرچه فریاد بر سر نئولیبرالیسم بزنیم، آن را زبانزدتر پررنگ‌تر می‌سازیم.‌ حال آنکه در تاریخ علم اقتصاد، نقطۀ نادیده‏‌گرفته‌‏شده‏‌ای هست که ما را به خلق فضای گفت‌وگو با دولت و بازار، راهنمایی می‌کند؛ لحظۀ اقتصاد کلاسیک.

چرا باید کلاسیک‏‌های اقتصاد را بخوانیم؟

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

در غیاب امکان گفت‌‏وگو، هرچه فریاد بر سر نئولیبرالیسم بزنیم، آن را زبانزدتر پررنگ‌تر می‌سازیم.‌ حال آنکه در تاریخ علم اقتصاد، نقطۀ نادیده‏‌گرفته‌‏شده‏‌ای هست که ما را به خلق فضای گفت‌وگو با دولت و بازار، راهنمایی می‌کند؛ لحظۀ اقتصاد کلاسیک.

نجات «دولت» در برهوت طبیعت

۱۷ تیر ۱۳۹۷

اگر سیاست را برپا نکنیم، ایران همه چیز را از دست خواهد داد.

پیروزی از آن کیست؟

۸ آبان ۱۳۹۷

۱۳ آبان آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران است. آیا در این کارزار پیروز واقعی همان است که بازار را از دست داده است؟